U Trati 216
252 61 Dobroviz
420 317 071 300 - info@stokvistapes.cz

StokVISION 2030

stokvision 2030

StokVISION 2030

Prostřednictvím #efektivníchřešení přispíváme k tomu, aby naše planeta byla trvale udržitelná a nabízela i budoucím generacím příznivé prostředí k životu. 

stokvision


O VIZI A PROGRAMU TRVALÉ UDRŽITELNOSTI SPOLEČNOSTI STOKVIS TAPES GROUP

Růst a budoucnost společnosti STOKVIS TAPES GROUP závisí na zdravé planetě a udržitelných postupech v rámci celého hodnotového řetězce. Jsme přesvědčeni, že odpovědnost k životnímu prostředí a udržitelnost si zaslouží průběžné vyhodnocování a neustálé zlepšování programů i procesů.

NAŠE ZÁVAZKY

V úzké spolupráci se zákazníky, zaměstnanci a partnery v dodavatelském řetězci podnikáme ambiciózní kroky směrem k udržitelné budoucnosti a zaměřujeme se na neudržitelnou spotřebu, změnu klimatu a rostoucí nerovnost v komunitách, v nichž pracujeme a žijeme.

V souladu s našimi hodnotami a naším obchodním modelem se skupina STOKVIS TAPES GROUP zabývá řízením ochrany životního prostředí a udržitelnosti prostřednictvím svých globálních aktivit. Představenstvo a naše lokální týmy se věnují podpoře globální ekologické udržitelnosti a zejména snižování naší uhlíkové stopy s konečným cílem dosáhnout kolem roku 2030 uhlíkové neutrality.

Při zaměření naší strategie na udržitelnost jsme si stanovili cíle pro rok 2030 a další období tak, abychom relevantně přispěli k dosažení těch ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), o nichž jsme přesvědčeni, že je můžeme pozitivně ovlivnit vzhledem k našim klíčovým kompetencím a budoucí vizi našeho podnikání. Po důkladné analýze všech 17 cílů udržitelného rozvoje jsme stanovili priority našich opatření v následujících oblastech: dostupná a čistá energie (SDG 7), odpovědná spotřeba a výroba (SDG 12) a drastické snižování emisí skleníkových plynů, tj. přijetí klimatických opatření (SDG 13). Kromě toho již dnes aktivně podporujeme rovnost mužů a žen (SDG 5) v našich týmech po celém světě, stejně jako ochranu našich zaměstnanců a partnerů, díky čemuž se důstojná práce a ekonomický růst stávají realitou (SDG 8).

Všichni naši zaměstnanci jsou odhodláni vzájemně dosahovat našich cílů a s velkým nasazením pracují na budování lepšího globálního životního prostředí a udržitelné planety pro budoucí generace. Tento závazek se odráží v následujících prioritách, které jsme zvolili pro naši strategii StokVISION 2030:

  • Trvalé zdokonalování: Průběžné zlepšování naší výkonnosti v oblasti udržitelnosti na místní i celosvětové úrovni.
  • Dodržování předpisů: Každá z našich provozoven se zavazuje zajistit, aby její zařízení a produkty byly v souladu s platnými zákony a předpisy po celém světě, včetně těch, které se týkají lidských práv, jakož i zákonů na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, které chrání blaho zaměstnanců, a zákonů zaměřených na boj s otroctvím, obchodováním s lidmi a dětskou prací.
  • Odpovědné zdroje: Základem je spolupráce s dodavateli, kteří se podobně angažují v oblasti globální ekologické udržitelnosti. Musí dodržovat platné zákonné předpisy týkající se ochrany životního prostředí, úspor energie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a co nejmenšího negativního dopadu na lidi a životní prostředí.
  • Inovace v oblasti životního prostředí: Spolupracujeme s našimi zákazníky na inovacích #efektivních řešení, která řeší jejich potřeby v oblasti ekologicky šetrných produktů a čistých technologií.

Společnost STOKVIS TAPES GROUP neustále zkoumá způsoby, jak snížit negativní dopad svých činností a dodavatelského řetězce na životní prostředí, jak omezit množství odpadů a chránit přírodní zdroje. Přebíráme odpovědnost za transparentnost v oblasti ekologické udržitelnosti prostřednictvím publikací, jako je například naše výroční zpráva o udržitelnosti společnosti, a totéž vyžadujeme od našich partnerů.

Kontaktujte nás